ONS WAARDES 

OUR VALUES 

LIEFDE is: OMGEE

Help en beskerm

LOVE is to: CARE

To do good things for other people 

RESPEK is: WAARDE

Hanteer mense en besittings as waardevol

RESPECT is to: VALUE

To treat people and things as valuable

DISSIPLINE is:

Regte optrede, regte plek
regte tyd, elke keer.

DISCIPLINE is:

Do the Right Thing, at the Right Time
and to do it EVERY TIME

AANSPREEKLIKHEID is:
ANTWOORDE

Gee antwoorde vir dit wat jy doen

ACCOUNTABILITY is to:
ANSWER

Be willing to give answers for your actions

BETROUBAARHEID is:
VERTROUE

Doen wat jy gesê het, jy sal

DEPENDABILITY is to be:
TRUSTED

To help and protect

LEIERSKAP is: INVLOED

Staan op vir wat jy glo

LEADERSHIP is to: INFLUENCE

Stand up for what you believe in

DIVERSITEIT is: AANVAAR

Aanvaar mekaar se verskille

DIVERSITY is to: ACCEPT

Accept one's differences 

 

Contact Information

Kontakinligting 

Tel:  (016) 971 2012
admin@vaalparkprim.co.za

© 2023 - Vaalpark Primary

Hosted by

Griffin Internet Services