Interactive whiteboards/ Interaktiewe Witborde

 • At Vaalpark Primary we integrate various learning styles into one experience.
 • Learners can now learn by seeing, hearing and interacting with our Interactive whiteboards through touch. The Interactive whiteboards equip our teachers with new, innovative ways to teach the same subject material in an exciting and creative manner.  The learners become a part of the lesson and can even teach each other.
 • Our Interactive whiteboards encourage learner engagement, make the learning process more enjoyable and accommodate different learning styles. 
 • Various media types can be displayed on our Interactive whiteboards.  Whether photos, graphs, illustrations, or videos, our teachers create creative lessons to inspire our learners.
 • Tegnologie is geïntegreerd in ons manier van lewe met die gevolg dat ons leerders moet leer in ‘n konteks wat hulle ken en waarmee hulle gemaklik is.
 • Ons het hierdie borde om interAKTIEF te wees!  Leerders moet inspring en deelneem.  As leerders self iets doen, dan onthou hulle beter.  Hulle moet opgewonde raak en breine moet geprikkel word deur al die moontlikhede daar buite!
Rekenaarklas - Graad R tot 6

 • In die rekenaarklas van graad R tot 6, word daar gefokus op rekenaarvaardighede, asook navorsingsprojekte.
 • Eerstens leer die leerders hoe om behoorlike navorsing met die internet, wat tot hul beskikking is, te doen. Studente kry die geleentheid om al hierdie kennis op te bou, met behulp van visuele hulpmiddels, soos prente, video’s en internetartikels.
 • Verder leer die leerders rekenaarvaardighede met behulp van die programme soos Word en PowerPoint. By “Word’ word daar gefokus op kreatiewe skryfwerk, soos tik vermoëns, speltoetse en formulering van paragrawe. Met Powerpoint leer studente hoe om Powerpoint presentations op te stel, sowel as om dit voor te lê aan die klas. Tydens die proses, fokus hul nie net op hul skryfvaardighede, kreatiewe vermoëns en navorsing nie, maar hul leer ook hoe om al die PowerPoint funksies te verstaan en toe te pas (soos transisies van skyfies, animasies en temas).
 • Laastens word daar op die tegnologiese aspekte van rekenaars gefokus, om sodoede die interne en eksterne komponente van ‘n rekenaar te analiseer en te gebruik. Dit verwys na die funksies van die rekenaarskerm, muis en rekenaarboks (insluitend die komponente binne in die rekenaar, naamlik prosessering, geheue en kommunikasiesisteme).
 
Computer Class - Grades R to 6

 • In the computer class from grades R to 6, the focus is on computer skills, as well as research projects.
 • Firstly, the learners are taught how to do proper research using the internet that is available to them. Learners are given the opportunity to gain all this knowledge, using visual aids such as pictures, videos and internet articles. Furthermore, students learn computer skills using the programs “Word” and “PowerPoint”. For Word, the focus is on creative writing, namely typing: abilities, spelling tests and paragraph formation. With PowerPoint, learners are taught how to set up PowerPoint presentations, as well as presenting them to the class. During the process, they not only focus on their writing skills, creative abilities and research, but they also learn how to understand and apply all the PowerPoint functions (such as transitions of slides, animations and themes).
 • Finally, learners are taught technological aspects of computers, in order to analyse and use the internal and external components of a computer. This refers to the functions of the computer screen, mouse and computer box (including the components inside the computer, namely: processing, memory and communication systems).

 

Contact Information

Kontakinligting 

Tel:  (016) 971 2012
admin@vaalparkprim.co.za

© 2023 - Vaalpark Primary

Hosted by

Griffin Internet Services